homepage sitemap contact

Technická a ekonomická správa nemovitostí

Zajištění:
 • dodávek služeb spojených s provozem nemovitosti - pitná voda, teplo, TUV, el. energie pro společné prostory, plyn, provoz výtahu, služby SIPO
 • technické správy společných prostor domu s pravidelnou kontrolou v periodě min. 1 x za měsíc
 • požární bezpečnost nemovitosti
 • ochrany životního prostředí
 • revizí, prohlídek, kontrol a zkoušek nemovitosti a technických zařízení, včetně zajištění odstranění závad
 • provozní údržby a běžných oprav, rekonstrukcí, výměn a investic
 • schvalování a odborná vyjádření k záměrům uživatelů bytů a nebytů ve vztahu ke stavebním úpravám, výměnám zařizovacích předmětů, rekonstrukcím prováděných jejich vlastním nákladem (předběžné a konečné dohody)
 • administrativní spolupráce při investicích do spravovaného majetku, opravách a rekonstrukcích (zajištění nabídek, projektů, organizace výběrových řízení, zajištění potřebných povolení)
 • pojištění nemovitosti a jednání v zastoupení vlastníka nemovitosti
 • evidence nájemců bytů a dalších uživatelů bytů
 • evidence nájemců nebytových prostor a účelů využití těchto prostor
 • vyhotovení nájemních smluv
 • vyhotovení evidenčních listů
 • vyhotovení výpočtových listů
 • měsíční evidence předpisů plateb a jejich placení po jednotlivých prostorech
 • správy dluhů
 • návrhů na zrušení nájmů a to dle zákonných podmínek
 • ročního vyúčtování služeb
 • po dohodě s vlastníkem domu účast na schůzích a shromážděních (družstva, SVJ)